Kallelser till allmänt släktmöte

Bruzelianska Släktföreningen

Allmänt Släktmöte lördagen den 14 maj 2022

Kallelse och Dagordning

Plats: Brusås, Österslöv

Tid: Släktmötet inleds med lunch 12.30. Sammanträdet startar efter lunch ca. 14.00

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 3 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordningen

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd (föreningsmedlemmar som uppnått myndig ålder (18 år) är röstberättigade)

§ 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 8 Ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Fastställande av årsavgift

§ 12 Val av styrelse för tiden intill slutet av nästa allmänna släktmöte

§ 13 Val av revisor för tiden intill slutet av nästa allmänna släktmöte

§ 14 Frågor som av styrelsen hänskjutits till mötet eller som av medlem skriftligen anmälts till styrelsen senast 14 dagar före mötet

§ 15 Behandling av ärenden, som väckts vid mötet under förutsättning att mötet med 2/3 majoritet av avgivna röster ger sitt medgivande till detta

§ 16 Mötets avslutande

VÄLKOMNA!

Jeannette Forsén, Styrelsens ordförande

Kort om släkten

Just nu finns det 260 personer i Sverige som bär efternamnet Bruzelius.

Ta del av vår släktförening på sociala medier.

Senaste nytt