Descendentmöte den 14 maj 2022

2022-03-31

Stiftelsen Bruzelianska Släktfonden
Descendentmöte Lördagen 14 Maj 2022
Kallelse och dagordning

 

Plats: Brusås
Tid: Descendentmötet startar när det Allmänna släktmötet avslutats, ca kl. 14:30

 

§1       Mötet öppnas
§2       Val av mötesordförande och protokollförare
§3       Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
§4       Godkännande av dagordningen
§5       Upprättande och godkännande av röstlängd (descendenter som uppnått myndig ålder

           (18 år) är röstberättigade
§6      Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
§7      Styrelsen förvaltningsberättelser för 2019, 2020 och 2021
§8      Revisionsberättelser för 2019, 2020 och 2021
§9      Val av styrelseledamöter för kommande mandatperiod (2 år)   (1)
§9.a.  Presentation av kandidaterna till styrelsen respektive revisorer
§9.b.  Val av styrelseledamöter och revisorer genom sluten omröstning
§10    Röstsammanräkning, resultatet meddelas och förs till protokollet
§11    Mötet avslutas

(1)     Bakgrund: Enligt Släktfondens stadgar ska val av styrelse och revisorer hållas vartannat

          år (jfr Kammarkollegiets beslut 1992 med diarienr: 50-323-91). Valet gäller samtliga

          fonder som samförvaltas av Släktfonden (inklusive Ellen Bruzelius Fond, jfr Kammar-

          kollegiets beslut 1996, diarienr: 67-22286-98). Alla myndiga släktingar som hörsammat

          kallelsen är röstberättigade. Valet sker på valsedel genom att tre (3) personer markeras

          för styrelsen och två (2) för revisorer.

 

VÄLKOMNA!

Jan Bruzelius, Styrelsens ordförandeTillbaka

Kort om släkten

Just nu finns det 260 personer i Sverige som bär efternamnet Bruzelius.

Ta del av vår släktförening på sociala medier.

FacebookTwitter

 

 

Senaste nytt

Kallelser till allmänt släktmöte »
Descendentmöte den 14 maj 2022 »
Släkten Bruzelius logotyp »
Enkelt släktregister »
Hågkomster-RBG »

 

Porträtt från förr och nu

uploaded/lotten_Christiersson.JPG
Lotten Christierson f. Bruzelius. Källa: A. Viti
Visa mer bilder »