Stadgar

 Stadgar för Bruzelianska släktföreningen

Föreningens stadgar från 1946/1973, reviderade och fastställda av allmänt släktmöte på Brusås, Österslöv, 31 maj 2014.

 

§ 1. Ändamål

Föreningen har till ändamål:

 • att informera om släkten Bruzelius

 • att verka för sammanhållning inom släkten och

 • att tillvarata gemensamma släktintressen

Detta kan ske genom att föreningen vidmakthåller webbplats och närvaro på sociala medier samt genom släktmöten.

 

§ 2. Medlemskap

Ansökan om medlemskap i föreningen godkänns av styrelsen eller av styrelsen utsedd person(er). Till medlem i föreningen kan antas ättling till kyrkoherden i Huaröds och Svensköps pastorat Nils Bruzelius (1669-1737) och hans hustru Catharina Pryss (död 1736) samt make till, sambo med eller änkling eller änka efter sådan ättling. Hedersledamot av föreningen utses av allmänt släktmöte.

 

§ 3. Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande och noll till fyra ytterligare ledamöter jämte högst tre suppleanter. Dessa funktionärer väljs för tiden intill slutet av nästa allmänna släktmöte.

Styrelsen utser inom sig ordförande. Styrelsen är beslutsmässig då minst en majoritet av valda styrelsemedlemmar eller suppleanter för frånvarande styrelseledamöter är närvarande. Vid omröstning inom styrelsen gäller enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen har sitt säte på ort som bestäms av allmänt släktmöte.

 

§ 4. Arbetsfördelning inom styrelsen

Styrelsen beslutar själv om fördelningen av styrelsens arbete mellan styrelsemedlemmarna.

 

§ 5. Revisor

Allmänt släktmöte utser för tiden intill slutet av nästa allmänna släktmöte en revisor och en revisorssuppleant.

 

§ 6. Avgifter

Medlem avlägger årsavgift, vars storlek bestäms vid allmänt släktmöte. Årsavgiften erlägges kalenderårsvis, och skall vara betald senast den 31 december för kommande kalenderår. Om allmänt släktmöte inte äger rum inom stadgeenlig tid skall senast beslutade avgift gälla tills sådant möte ägt rum.

 

§ 7. Ekonomi och räkenskaper

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer, som styrelsen därtill utser.

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Senast den 15 februari under år då allmänt släktmöte äger rum skall de senaste oreviderade årsräkenskaperna jämte styrelsens protokoll under samma tid översändas till revisorn, som före den 15 mars skall överlämna revisionsberättelse jämte räkenskaperna och protokollen till ordföranden.

Under år då allmänt släktmöte inte äger rum skall den som för föreningens räkenskaper före den 15 februari tillställa styrelseledamöterna och revisorn en redogörelse för ekonomin under det gångna året.

 

§ 8. Släktmöten

Föreningen håller minst vart femte år allmänt släktmöte, om möjligt under maj månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra släktmöte hålls då styrelsen anser det lämpligt eller nödvändigt. Revisorn äger hos ordföranden påfordra sammankallande av extra släktmöte om anledning därtill finnes. Om mer än hälften av föreningens medlemmar skriftligen begär detta skall styrelsen sammankalla extra släktmöte.

Kallelse till släktmöte skall utsändas med posten eller e-post till samtliga medlemmar, beträffande familj dock endast till huvudmannen. Kallelse till allmänt släktmöte skall ske minst fem veckor och till extra släktmöte minst tre veckor före mötet. Information om att kallelse skett ska anges på föreningens webbplats.

 

§ 9. Röstning på släktmöten

I släktmöte må envar föreningsmedlem deltaga och utöva rösträtt med en röst. Frånvarande medlem äger genom fullmakt överlåta sin rösträtt på närvarande medlem, dock må ingen rösta med mer än två fullmakter.

Vid släktmöte avgörs samtliga frågor genom öppen omröstning, val kan dock ske med slutna sedlar, om någon så fordrar. Alla frågor avgörs genom enkel majoritet. Om val med slutna sedlar resulterar i lika röstetal, avgörs valet med lottning, i alla andra frågor har ordföranden utslagsröst.

I val av revisor och revisorssuppleant får styrelseledamöter inte deltaga.

Beträffande röstning om stadgeändring och föreningens upplösning se §§ 11 och 12.

 

§ 10. Ärenden på släktmöten

Vid allmänt släktmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid mötet

 2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

 3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse

 5. Berättelse den som för föreningens räkenskaper

 6. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 7. Frågor, som av styrelsen hänskjutits mötet eller som av medlem skriftligt anmälts till ordföranden senast 14 dagar före mötet

 8. Fastställande av årsavgift de närmaste två åren

 9. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter

 10. Val av revisor och revisorssuppleant

 11. Eventuellt val av hedersledamot

 12. Behandling av ärenden, som väckts vid mötet, under förutsättning att mötet, med 2/3 majoritet av avgivna röster, ger sitt medgivande till detta.

Vid extra släktmöte förekommer ärenden enligt a)-c), g) och l) ovan.

 

§ 11. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas vid allmänt släktmöte med 2/3 majoritet av de angivna rösterna. Förslaget till ändring skall utsändas tillsammans med kallelsen till mötet.

 

§ 12. Föreningens upplösning

För föreningens upplösning fordras att beslut därom fattas med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande släktmöten med minst ett års mellanrum. För att sådant beslut skall kunna fattas, skall detta ha meddelats i kallelsen.

Vid föreningens upplösning skall dess eventuella tillgångar tillfalla den som svarar för underhåll och vård av Bruzeliusgravarna på Västra Tommarps kyrkogård

 

Kort om släkten

Just nu finns det 260 personer i Sverige som bär efternamnet Bruzelius.

Ta del av vår släktförening på sociala medier.

Senaste nytt

Bilder från förr